Privacy statement Stichting Trustfonds Rijksakademie

Dit privacy statement is van toepassing op alle relaties van Stichting Trustfonds; de steunstichting van de Rijksakademie (hierna; Trustfonds).

In dit privacy statement staat waarom, welke en hoe we je persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we je persoonsgegevens:

  • ter uitvoering van je relatie met het Trustfonds gebruiken;

  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie hoofdstuk Verstrekking aan derden);

  • zorgvuldig beveiligen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerken donateurschap of eenmalige gift Wij leggen persoonlijke gegevens vast zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens ter uitvoering van je donateurschap. In het geval van een periodieke donatie zijn wij in verband met fiscale doeleinden wettelijk verplicht om ook te vragen naar je BSN-nummer. Je betalingsgegevens en BSNnummer zullen wij conform de wettelijke termijn bewaren.

Uitnodigen exclusieve ontvangsten Bovengenoemde gegevens kunnen wij gebruiken om je telefonisch, per post en/of per e-mail uit te nodigen voor onze exclusieve ontvangsten voor relaties.

Informeren over de ontwikkelingen bij de Rijksakademie Bovengenoemde gegevens kunnen wij gebruiken om je telefonisch, per post en/of per e-mail op de hoogte te houden over de ontwikkelingen bij de Rijksakademie. Bijvoorbeeld door middel van onze nieuwsbrief.

Ter uitvoering van efficiënte fondsenwerving en efficiënt relatiemanagement, is het van gerechtvaardigd belang dat wij (bijzondere) persoonsgegevens vastleggen van huidige of beëindigde relaties en van toekomstige relaties (prospects). De gegevens die met ons zijn gedeeld of openbaar zijn gemaakt, verwerken wij in factsheets.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Je (financiële) gegevens worden in beveiligde systemen bewaard. Als we deze gegevens moeten delen, zorgen wij er voor dat desbetreffende partijen een verwerkersovereenkomst conform de wet- en regelgeving hebben getekend.

Security

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Rijksakademie gebruik van toegangscontrole.

Use of cookies

Voor ons cookiebeleid verwijzen wij je door naar onze cookie beleid pagina.

Verstrekking aan derden

Het Trustfonds kan gebruikmaken van diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beheren van je gegevens in het relatiebeheersysteem van het Trustfonds. Dit systeem is eigendom van een derde partij. Derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Rijksakademie. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor  het Trustfonds optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van het Trustfonds.

Voor het overige verstrekt het Trustfonds alleen gegevens aan derden met je voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door het Trustfonds of door het Trustfonds ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit zijn te allen tijde zgn. 'adequate landen'.

Rechten Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verzoek Een verzoek om inzage en/of correctie is mogelijk door contact met ons op te nemen via 020-5270321 of via development@rijksakademie.nl.

Afmelden Indien je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van de Rijksakademie, dan kun je dat aangeven via de knop ´uitschrijven´ onderaan de nieuwsbrief of een email sturen aan development@rijksakademie.nl.

Bezwaar Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan het Trustfonds:

Stichting Trustfonds Rijksakademie Sarphatistraat 470 1018 GW Amsterdam

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan development@rijksakademie.nl.

Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. Verder heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren je persoonlijke gegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor de relevante activiteit. Zodra je ons verzoekt niet meer via bepaalde kanalen met je te communiceren, zullen we je gegevens en de daarbij horende informatie blijven bewaren, zodat we je verzoek om je niet meer te benaderen kunnen inwilligen. De door jou verstrekte gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard, bijvoorbeeld om administratie betreffende erfenissen te kunnen bijhouden en effectief te kunnen communiceren met de nabestaanden van mensen die ons een erfenis nalaten. Dit stelt ons ook in staat om de bronnen van inkomsten uit erfenissen te identificeren en te analyseren.

Contact

Mocht je naar aanleiding van dit privacy statement vragen, suggesties of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 020-5270321 of via development@rijksakademie.nl.