Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we jouw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen

  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje VERSTREKKING AAN DERDEN)

  • zorgvuldig beveiligen 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van de Rijksakademie. De Rijksakademie is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren jouw toestemming hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer je ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij je naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

Nieuwsbrief

De website bevat een link die je kunt gebruiken om jezelf aan te melden voor onze Nieuwsbrief. Voor deze aanmelding vragen wij je slechts naar je voor- en achternaam en je e-mailadres.Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de verspreiding van onze Nieuwsbrief. Tevens houden wij je dan op de hoogte van onze activiteiten. Wil je je afmelden voor de Nieuwsbrief en/of informatie over Rijksakademie-activiteiten of wil je dat wij al jouw gegevens vernietigen, dan kun je dat te allen tijde aangeven. Zie ook het kopje JOUW RECHTEN.

Sociale Media

De Rijksakademie is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. De Rijksakademie volgt ook zelf sociale media-kanalen en kan op die manier bij het promoten van bepaalde berichten gebruik maken van jouw openbare profielgegevens (locatie, leeftijd). Wanneer je daar geen prijs op stelt, dien je jouw privacy-instellingen op sociale media aan te passen. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Rijksakademie gebruik van toegangscontrole.

Datalek

Als er bij de Rijksakademie een datalek wordt geconstateerd, dan zal in eerste instantie gekeken worden of dit lek een voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG) hoog risico inhoudt. Is dit niet het geval dan zal dit intern opgelost worden en zullen de juiste maatregelen getroffen worden volgens een interne procedure.Houdt het datalek wel een hoog risico in, dan zal dit binnen 72 uur gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De Rijksakademie kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Rijksakademie en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Rijksakademie optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Rijksakademie afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Rijksakademie.Voor het overige verstrekt de Rijksakademie alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Rijksakademie of door de Rijksakademie ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit zijn te allen tijde zgn. 'adequate landen'.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Rijksakademie de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 20 527 0 300 of per e-mail via info@rijksakademie.nl.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan de Rijksakademie:

Rijksakademiet.a.v. CommunicatieSarphatistraat 4701018 GW Amsterdam

Je kunt jouw verzoek per e-mail ook richten aan info@rijksakademie.nl.Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij jou sturen via e-mailservice (zoals de Nieuwsbrief), is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Jouw gegevens zullen dan ook onmiddellijk worden verwijderd uit onze database.

Verder heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact.

Neem contact op met de Rijksakademie of per telefoon via +31 20 527 0 300

Gebruik van cookies

Voor ons cookiebeleid verwijzen wij je door naar onze Cookie beleid pagina.