Stichting Rijksakademie van beeldende kunsten

RSIN Nummer: 8082.51.764
KvK Nummer: 34123218

Contactgegevens:
Sarphatistraat 470
1018 GW Amsterdam
+31 (0)20 5270 300
communicatie@rijksakademie.nl

ANBI

Stichting Rijksakademie van beeldende kunsten is een geregistreerde culturele ANBI. De Rijksakademie stelt zich ten doel de impact van hedendaagse kunst te vergroten door veelbelovende kunstenaars uit de hele wereld de kans te geven hun werk en denken verder te ontwikkelen. Dit vindt plaats in een goed geoutilleerde, stimulerende en diverse omgeving, waar nieuwe kunstvormen tot stand komen die uitdagen en inspireren en die nieuwe betekenis toevoegen aan de hedendaagse samenleving.

Hier vindt u het 'Standaard ANBI-formulier'. De jaarverslagen en het beleidsplan 2025-2028 bevinden zich onderaan deze pagina.

Bestuurssamenstelling

Stichting Rijksakademie wordt bestuurd door directeur Emily Pethick. Er is een managementteam waarbinnen de residency, financiën, facilities en het Trustfonds zijn vertegenwoordigd. Directie en managementteam komen regelmatig, in ieder geval eenmaal per zes weken, bijeen.

De Stichting Rijksakademie hanteert een Raad-van-Toezicht-model. De directie is belast met het bestuur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de instelling.

Beloningsbeleid

Voor het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden voor de Rijksakademie-directeur geldt de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

De werknemers van de stichting Rijksakademie vallen onder de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.

Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Beloningsbeleid

In de privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we je persoonsgegevens verwerken en beveiligen.